Грошові розрахунки в господарському обороті України - реферат

I ВСТУП.................................................................................................................................................................... 2

II ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ............................................................................................................................ 3

III ОФОРМЛЕННЯ РОЗРАХУНКОВИХ ДОКУМЕНТІВ ТА ЇХ ПРИЙМАННЯ УСТАНОВАМИ БАНКІВ 4

IV Розрахунки в системі електронних платежів "клієнт-банк"...................... 7

V РОЗРАХУНКИ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ПЛАТІЖНИХ ДОРУЧЕНЬ............................................. 8

V.I Розрахунки гарантованими дорученнями................................................................................. 9

V.II Розрахунки із застосуванням платіжних вимог-доручень............................................ 10

VI ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ РОЗРАХУНКІВ ЧЕКАМИ..................................................................... 11

VI.I Розрахунки чеками............................................................................................................................ 15

VII РОЗРАХУНКИ Грошові розрахунки в господарському обороті України - реферат АКРЕДИТИВАМИ....................................................................................................... 19

VII.I Відкриття та авізування акредитива...................................................................................... 21

VII.II Закриття акредитива..................................................................................................................... 24

VIII ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ РОЗРАХУНКІВ ВЕКСЕЛЯМИ........................................................ 25

VIII.I Основні свойства векселів........................................................................................... 27

VIII.II Правила передачі векселя іншій особі. Види індосаменту....................................... 28

VIII.III Вексельні операції та їх харатеристика........................................................................... 30

IX РОЗРАХУНКИ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ ЗАЛІКУ ВЗАЄМНОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ.................... 37

I ВСТУП Грошові розрахунки в господарському обороті України - реферат

Своєчасна і повна оплата поставленої продукції, виконаних робіт, наданих послуг, інших боргових забов'язаньє однією з головних передпосилок і ознак ефектовного функціонування економіки в цілому і кожного суб'єкта окремо. Тому у всіх країнах багато уваги надається організації грошових розрахунків, створюються особливі розрахунково-платіжні системи, в центрі яких знаходяться банки Грошові розрахунки в господарському обороті України - реферат як спеціалізовані грошово-кредитні установи.

В залежності від форми використання грошових коштів всі розрахунки поділяються на дві сфери: готівкових розрахунків – яка обслуговується законними грошовими знаками держави; безготівкових розрахунків – яка обслуговується платіжними засобами в депозитній формі у формі комерційних боргових забов'язань (вексель, чек, банковський сертифікат). Сфера безготівкових розрахунків поділяється Грошові розрахунки в господарському обороті України - реферат організаційно на міжбанківськи розрахунки, які обслуговують відношення між банками, і на міжгосподарчи розрахунки між клієнтами банків.

Попередня оплата обширно використовувалась в Україні у 1992-1993 роках за рішенням уряду і Національного банка з метою обмеження відпуску неплатоспроможнім покупцям і прискорення розрахунків.

Наступна оплата у формі комерційного кредита розвинута в Україні поки Грошові розрахунки в господарському обороті України - реферат слабо. А відсрочка платежу набула широкий розмах у зв'язку з низькою договірною дисципліною і слабою платіжеспроможністю.

Саме тому метою цієї курсової роботи стало дослідження заморочек розвитку безготівкових розрахунків в Україні, а також проблеми зовнішньоторгових розрахункових операцій. Для досягнення поставленої мети у боті були вирішені слідуючи задачі:

1. Виконано Грошові розрахунки в господарському обороті України - реферат дослідження законів, а також норми світового права, які регулюють господарчі розрахунки в Україні і зовнішньоторгові операції.

2. Досліджено принципи роботи комерційних банків з платіжно-розрахунковими документами, а також здійснення операцій з грошово-борговими забов'язаннями.

II ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Безготівкові розрахунки в господарському обороті України регулюються інструкцією Національного банку, яка розроблена згідно Грошові розрахунки в господарському обороті України - реферат із Законом України "Про банки і банківську діяльність", іншими законодавчими актами України та нормативними актами Національного банку України. Інструкція визначає загальні принципи організації безготівкових розрахунків у національній валюті України, їх форми, стандарти документів та порядок їх обігу, що впроваджуються в господарський оборот України.

Юридичні особи, їх філії, відділення Грошові розрахунки в господарському обороті України - реферат, фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності відкривають поточні рахунки, інші рахунки для зберігання грошових коштів і здійснення всіх видів банківських операцій у будь-яких банках України за своїм вибором і за згодою цих банків. Якщо підприємство відкриває більше 1-го рахунку, один з цих рахунків визначається як основний. Безготівкові розрахунки між підприємствами, фізичними Грошові розрахунки в господарському обороті України - реферат особами здійснюються через банки шляхом перерахування коштів з поточних рахунків платників на поточні рахунки одержувачів коштів.

Банки приймають доручення підприємств на перерахування коштів до виконання тільки в межах наявних коштів на їх рахунках і тільки за розпорядженнями їх власників, крім випадків, у яких безспірне списання коштів передбачене законами Грошові розрахунки в господарському обороті України - реферат України. У разі відсутності коштів на основному рахунку підприємства банки приймають до виконання доручення на перерахування з основних рахунків підприємств до бюджетів та державних цільових фондів сум податків і зборів, неподаткових платежів, пені, штрафів та інших санкцій, передбачених законодавством і застосованих у встановленому порядку за несвоєчасну сплату Грошові розрахунки в господарському обороті України - реферат цих платежів, які приймаються банками незалежно від наявності коштів на цих рахунках.

Банк на договірній основі здійснює розрахунково-касове обслуговування своїх клієнтів і виконує їх розпорядження щодо перерахування коштів з рахунків.

Безготівкові розрахунки здійснюються за такими формами розрахункових документів:

- платіжними дорученнями;

- платіжними вимогами-дорученнями;

- чеками;

- акредитивами;

- векселями;

- платіжними вимогами;

- інкасовими дорученнями Грошові розрахунки в господарському обороті України - реферат (розпорядженнями).

III ОФОРМЛЕННЯ РОЗРАХУНКОВИХ ДОКУМЕНТІВ ТА ЇХ ПРИЙМАННЯ УСТАНОВАМИ БАНКІ В

Розрахункові документи, які подаються клієнтами в банк у паперовій формі, мають відповідати вимогам встановлених эталонів та вміщувати, залежно від їх форми, такі реквізити:

А) назву документа;

Б) номер документа, число, місяць, рік його виписки;

В) назви платника Грошові розрахунки в господарському обороті України - реферат та одержувача коштів, які відповідають зареєстрованим у статуті, їх ідентифікаційні коди за Єдиним державним реєстром підприємств і організацій України, у фізичних осіб - ідентифікаційні номери, що проставляються на підставі відповідних документів податкових органів, номери рахунків в установах банку;

Г) назви банків платника та одержувача, їх місцезнаходження та умовні номери Грошові розрахунки в господарському обороті України - реферат за МФО;

Д) суму платежу цифрами та літерами;

Е) призначення платежу: назву товару (виконаних робіт, наданих послуг), посилання на документ, на підставі якого здійснюється операція (договір, рахунок, товарно-транспортний документ та інше), із зазначенням його номера і дати, зазначення назви і відповідної статті закону, якою передбачено безспірне списання коштів, тощо Грошові розрахунки в господарському обороті України - реферат.

Є) на першому примірнику (незалежно від методу виготовлення розрахункового документа) - відбиток печатки та підписи відповідалеких осіб платника або одержувача коштів;

Ж) підрозділи бюджетної класифікації та строк настання платежу;

З) суму податку на додану вартість або напис "без податку на додану вартість.

У разі, якщо хоча б один з вищезазначених Грошові розрахунки в господарському обороті України - реферат реквізитів не заповнений або заповнений некорректно, банк такий документ до виконання не приймає.

Розрахункові документи за операціями, що здійснюються:

суб'єктами підприємницької діяльності - юридичними особами повинні мати відбиток печатки та підписи відповідалеких осіб, яким надане право розпорядження рахунком і підпису розрахункових документів і які повідомлені банку в картці Грошові розрахунки в господарському обороті України - реферат із зразками підписів та відбитком печатки;

відділеннями, філіями, представництвами від імені юридичної особи, підписуються особами, які уповноважені цією юридичною особою, і завіряються відбитком печатки, що відповідає вміщеним в картку зразкам підписів та відбитка печатки;

підприємцями без створення юридичної особи, підписуються однією відповідальною особою, зразок підпису якої зазначений в картці зразків Грошові розрахунки в господарському обороті України - реферат підписів та відбитка печатки;

фізичними особами, підписуються ними та приймаються банком до виконання за наявністю на документі підпису, що відповідає зразку вміщеного в картку рахунку.

Клієнт, виходячи із своїх технічних можливостей, може подавати до банку розрахункові документи як у паперовій формі, так і у вигляді електронних розрахункових документів (електронних Грошові розрахунки в господарському обороті України - реферат повідомлень) каналами зв'язку. Спосіб подання ним документів до банку передбачається в контракті на розрахунково-касове обслуговування.

Паперові розрахункові документи, як правило, виписуються з використанням технічних засобів за раз під копірку у двох примірниках, платіжні вимоги та документи підприємств, які обслуговуються в одній установі банку, - в трьох примірниках (якщо застосування копірки Грошові розрахунки в господарському обороті України - реферат неможливе, то на всіх тотожних примірниках у правому верхньому куті мають бути вміщені послідовні порядкові номери).

Для документального підтвердження часткової оплати розрахункових документів відповідалекий працівник банку виписує у двох примірниках меморіальний ордер.

Банк платника приймає документи від клієнтів протягом операційного денька, час якого регламентується режимом роботи Грошові розрахунки в господарському обороті України - реферат банку. Розрахунки за документами, що надійшли до банку платника протягом операційного денька, здійснюються банком того ж денька. Розрахункові документи, які надійшли після операційного денька, банк виконує наступного денька.

Спецзв'язком розрахункові документи відправляються банком одержувача коштів банку платника у денек їх надходження або наступного денька, якщо документи надійшли після операційного денька Грошові розрахунки в господарському обороті України - реферат.

IV Розрахунки в системі електронних платежів "клієнт-банк"

При здійсненні розрахунків клієнти можуть застосовувати систему "клієнт-банк", яка забезпечує:

- передачу повідомлень між клієнтом та банком у зашифрованому вигляді за допомогою сертифікованих засобів захисту;

- автоматичне ведення протоколу (та захист цього протоколу від модифікації) передавання розрахункових документів між банком і клієнтом як Грошові розрахунки в господарському обороті України - реферат у банк, так і в автоматизоване робоче місце (АРМ) клієнта;

- автоматичне архівування протоколів наприкінці денька. Юридичною підставою для входження клієнта в систему електронних платежів "клієнт-банк" і оброблення його електронних документів банком є окремий договір між ним і банком.

У контракті обов'язково мають бути обумовлені права, обов Грошові розрахунки в господарському обороті України - реферат'язки та відповідальність сторін у разі виникнення спірних питань і порядок їх вирішення.

Програмне забезпечення системи "клієнт-банк" має відповідати вимогам, які пред'являються до технології банківських розрахунків, і мати сертифікат Національного банку України.

АРМ клієнта забезпечує автоматичне ведення поточного стану власного рахунку в банку, враховуючи проведені початкові Грошові розрахунки в господарському обороті України - реферат та зворотні платежі. Електронні документи, що подаються клієнтом у банк, мають відповідати формату платіжних документів системи електронних платежів Національного банку України, із зазначенням електронних цифрових підписів відповідалеких осіб платника, яким згідно з установчими документами надане право підпису. Банківська частина системи "клієнт-банк" забезпечує перевірку наведених електронних підписів на кожному електронному розрахунковому Грошові розрахунки в господарському обороті України - реферат документі клієнта та за платіжним файлом у цілому.

При використанні системи "клієнт-банк" здійснюється звірення файлів початкових і зворотних платежів між банком і АРМ клієнта, підготовка виписки за платіжними операціями клієнта в банку протягом операційного денька та звірення цієї інформації з інформацією із АРМ клієнта наприкінці денька.

Після отримання Грошові розрахунки в господарському обороті України - реферат від банку виписки з рахунку клієнт складає "Реєстр розрахункових документів, які відправлені в банк каналами зв'язку і прийняті банком до оплати". Такий же реєстр за кожним клієнтом складається в банку після друкування балансу операційного денька. Реєстр електронних платежів з повним переліком реквізитів розрахункових документів підшивається Грошові розрахунки в господарському обороті України - реферат банком в документи денька як первинні документи, що надійшли від клієнта в банк для оплати. Реєстр має обов'язково вміщувати відомості про дату і час подання розрахункових документів власником рахунку до виконання.

V РОЗРАХУНКИ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ПЛАТІЖНИХ ДОРУЧЕНЬ

Платіжне доручення - документ, який являє собою письмово оформлене доручення клієнта банку, що Грошові розрахунки в господарському обороті України - реферат його обслуговує, на перерахування визначеної суми коштів зі свого рахунку.

Доручення приймаються до виконання банками протягом 10 календарних днів з денька виписки. Денек заповнення доручення не враховується.

Якщо на основному рахунку платника кошти відсутні, він зобов'язаний протягом трьох робочих днів перерахувати залишки коштів з інших поточних рахунків на основний рахунок для Грошові розрахунки в господарському обороті України - реферат забезпечення погашення заборгованості або погасити її безпосередньо з додаткового рахунку.

Доручення застосовуються в розрахунках за платежами товарного і нетоварного нраву.

Розрахунки дорученнями можуть здійснюватись:

- за фактично відвантажену продукцію (виконані роботи, надані послуги); в порядку попередньої оплати;

- для завершення розрахунків за актами звірки взаємної заборгованості підприємств;

- для перерахування підприємствами Грошові розрахунки в господарському обороті України - реферат сум, які належать фізичним особам (заробітна плата, пенсії, грошові доходи колгоспників тощо) на їх рахунки, відкриті в установах банків;

- в інших випадках за згодою сторін.

Попередня оплата здійснюється підприємствами у разі, якщо це обумовлено в контракті або встановлено окремими указами Президента України та рішеннями уряду (за хлібопродукти, воду, електро- та Грошові розрахунки в господарському обороті України - реферат теплову енергію, за користування телефоном і за поштово-телеграфні послуги, за перевезення продуктів для розрахунків із залізницями, пароплавствами, автотранспортними підприємствами).

V.I Розрахунки гарантованими дорученнями

У тому разі, якщо одержувач коштів не має рахунку в установі банку або розрахунки безпосередньо з одержувачем коштів платіжними дорученнями неможливі, підприємство може здійснювати Грошові розрахунки в господарському обороті України - реферат перерахування коштів гарантованими платіжними дорученнями через підприємства зв'язку.

За допомогою гарантованих доручень підприємство може здійснювати без обмеження сумою перекази коштів:

- на ім'я окремих громадян - коштів, що належать їм особисто (пенсії, аліменти, заробітна плата, витрати на відрядження, авторський гонорар і т.п.);

- підприємствам - на видатки Грошові розрахунки в господарському обороті України - реферат для виплати заробітної плати, за організований набір робітників, для заготівлі сільськогосподарської продукції у населених пт, де немає банків.

Підприємство-платник здійснює перекази коштів через відділення зв'язку поданням гарантованого банком доручення, в якому вказується конкретне підприємство зв'язку, з рахунку якого сплачуватиметься переказ. До всіх примірників доручення додається належно Грошові розрахунки в господарському обороті України - реферат оформлений перечень одержувачів переказів (підписи, печатка, загальна сума цифрами та прописом) із зазначенням тих, хто одержує гроші та на які цілі. Крім того, підприємство подає відділенню зв'язку заповнені бланки переказів.

Платник, який бажає виконати розрахунки гарантованим дорученням, подає в установу банку, що його обслуговує, платіжне доручення в трьох примірниках. Перші два Грошові розрахунки в господарському обороті України - реферат примірники доручення мають бути завірені службовими особами підприємства, які мають право підпису, та скріплені відбитком печатки.

У разі приймання гарантованих доручень банк має стежити за наявністю на звороті доручень штемпеля підприємства зв'язку, яке прийняло доручення в оплату, із зазначенням дати їх приймання.

V.II Розрахунки із Грошові розрахунки в господарському обороті України - реферат застосуванням платіжних вимог-доручень

Платіжна вимога-доручення - це комбінований розрахунковий документ, який складається з двох частин:

- верхня - вимога постачальника (одержувача коштів) безпосередньо до покупця (платника) сплатити вартість поставленої йому за контрактом продукції (виконаних робіт, наданих послуг);

- нижня - доручення платника своєму банку перерахувати з його рахунку суму, яка проставлена у рядку Грошові розрахунки в господарському обороті України - реферат "сума до оплати літерами".

Вимога-доручення заповнюється одержувачем коштів і надсилається безпосередньо платнику. Доставку вимог-доручень до платника може здійснювати банк одержувача через банк платника.

У разі згоди оплатити вимогу-доручення платник заповнює нижню частину цього документа і здає його в банк, що його обслуговує.

Платіжні вимоги-доручення приймаються банками Грошові розрахунки в господарському обороті України - реферат протягом двадцяти календарних днів з денька виписки. Денек заповнення платіжної вимоги-доручення не враховується.

Вимога-доручення подається платником в установу банку у двох примірниках.

Банк приймає до оплати вимогу-доручення в сумі, яка може бути сплачена за наявними коштами на рахунку платника.

У разі відмови платника Грошові розрахунки в господарському обороті України - реферат сплатити вимогу-доручення він про мотиви відмови повідомляє безпосередньо одержувачу коштів у порядку і строчки, зазначені в контракті

VI ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ РОЗРАХУНКІВ ЧЕКАМИ

Форми чеків та їх обіг регламентуються національним законодавством та нормами міжнародного права. Страни СНГ у якості джерела чекового права використовують Постанову ЦВК та СНК СРСР “Положення про Грошові розрахунки в господарському обороті України - реферат чеки” від 6 листопада 1929 року, а також нормами Женевської конвенції, яка встановила “Єдинообразний закон про чеки”.

Чеки застосовуються для здійснення розрахунків у безготівковій формі між юридичними особами, а також фізичними та юридичними особами з метою скорочення розрахунків готівкою за отримані товари, виконані роботи та надані послуги. Застосування чека в платіжному Грошові розрахунки в господарському обороті України - реферат обороті в значній мірі спрощує розрахунки, що дозволяє зменьшувати витрати по обігу дійсних грошей і прискорювати розрахунки, так як усі чеки оплачуються по пред'явленню.

Як засіб обігу і розрахунку чек виникає із функції грошей, як платіжного засобу, але не є дійсними грошима, а тільки заміщує їх в платіжному Грошові розрахунки в господарському обороті України - реферат обороті. Обіг чеку, як засобу платежу обмежено, тому що, по-перше, чек – це грошове забов'язання часного порядку і не може икористовуватись як всезагальний засіб платежу. По-друге, чек виступає лише як письмовий дозвіл банку разпоряджуватися засобами на поточному рахунку чекодавця у банку і не може бути як Грошові розрахунки в господарському обороті України - реферат засіб кредиту, тобто на суму чека не нараховують проценти, хоча він і виступає у ролі кредитних грошей.

Розрахунковий чек - це документ, що містить письмове безумовне розпорядження власника рахунку (чекодавця) установі банку (банку-емітенту), яка веде його рахунок, сплатити чекодержателю зазначену в чеку суму коштів.

Чекодавець - юридична або фізична особа, яка Грошові розрахунки в господарському обороті України - реферат здійснює платіж за допомогою чека та підписує його.

Чекодержатель - підприємство, яке є отримувачем коштів за чеком.

Банк-емітент - банк, що видає чекову книгу (розрахунковий чек) підприємству або фізичній особі.

Чекові книги (розрахункові чеки) виготовляються на спеціальному папері на банкнотній фабриці Національного банку України.

Чекові книги брошуруються по 10, 20 та 25 аркушів Грошові розрахунки в господарському обороті України - реферат.

Розрахункові чеки, які використовуються фізичними особами при здійсненні разових операцій, виготовляються окремими бланками. Їх облік ведеться окремо від чекових книжок.

Банк-емітент без видачі чекової книги може видати на ім'я чекодавця (фізичної особи) один або декілька розрахункових чеків на суму, що не перевищує залишок коштів на рахунку чекодавця Грошові розрахунки в господарському обороті України - реферат, або на суму, що внесена готівкою.

Строк дії чекової книги - один рік. Розрахункового чека, який видається для разового розрахунку фізичній особі, три місяці.

За погодженням з установою банку строк дії невикористаної чекової книги може бути продовжений.

Чек включає:

а) назву "розрахунковий чек";

б) назву (для фізичних осіб - прізвище, ім'я, по Грошові розрахунки в господарському обороті України - реферат батькові чекодавця, дані його паспорта або документа, що його замінює) власника чекової книги (отдалі-чекодавця) та номер його рахунку;

в) назву банку-емітента і його номер МФО;

г) ідентифікаційні коди чекодавця та чекодержателя за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України, у фізичних осіб - ідентифікаційні номери у разі їх Грошові розрахунки в господарському обороті України - реферат присвоєння державною податковою адміністрацією;

д) назву чекодержателя;

е) доручення чекодавця банку-емітенту сплатити конкретну суму, що зазначена цифрами та літерами;

є) призначення платежу;

ж) число, місяць та рік складання чека, місце складання чека;

з) підписи чекодавця та відбиток печатки.

Чек, на якому відсутній будь-який із зазначених реквізитів, вважається Грошові розрахунки в господарському обороті України - реферат недійсним і повертається банку чекодавця без виконання.

Чек із чекової книги пред'являється до оплати в банк чекодержателя протягом 10 календарних днів (денек виписки чека не враховується).

Обмін чека на готівку і отримання здачі із суми чека готівкою юридичними особами не дозволяється. У разі розрахунків фізичних осіб з підприємствами Грошові розрахунки в господарському обороті України - реферат торгівлі та послуг розрахунковим чеком дозволяється отримання чекодавцем здачі із суми чека готівкою, але не більше двадцяти відсотків від суми чека. Якщо сума здачі більша, ніж двадцять відсотків від суми чека, чекодавець має звернутися до установи відповідного банку для переоформлення чека. Невикористаний розрахунковий чек його власник може повернути до Грошові розрахунки в господарському обороті України - реферат банку, що його видав, для зарахування суми на свій рахунок або обміняти чек на готівку.

Згідно з “Єдинообразним законом про чеки” чек може передаватися однією особою іншій шляхом внесення до нього передаточного напису – індосаменту . Індосамент здійснюється на зворотній стороні чека і підписується особою, яка зробила цей напис. Той Грошові розрахунки в господарському обороті України - реферат хто підписався під передаточним написом називається індоссантом. Передаточний напис повинен бути простий та не чим не обумовлений. Він засвідчує передачу прав по чеку іншій особі, а також визначає відповідальність індоссанта перед усіма наступними держателями чеку.

Умови передачи чеку від однієї особи іншій визначають вид чеку та нрав його використання в Грошові розрахунки в господарському обороті України - реферат обігу як засобу платежу.

Розрізняють наступні види чеків:

а) іменний, або чек, який виписаний на користь відповідної особи. Такий документ не може бути переданий за допомогою звичайного індосамента. Пердача здійснюється цессієй, тобто шляхом здійснення передаточного напису з поміткою “Не наказу”, який завірений нотаріально. При здійсненні передачі шляхом Грошові розрахунки в господарському обороті України - реферат цессії його власник набирає тільки ті права, які мав попередній чекодержатель.

б) ордерний чек, тобто чек, який виписан на користь відповідної особи або її наказу. Такий чек передається за допомогою індосамента з поміткою “Наказу” або без неї. Цей вид чеку найбільш обширно застосовується в міжнародному розрахунковому обороті.

в) чек Грошові розрахунки в господарському обороті України - реферат на пред'явника виписується пред'явнику і може бути предан іншій особі як з індосаментом, так і без нього. Як правило, цей чек виставляється клієнтом на свій банк. Чекодержатель висилає його своєму партнеру за кородоном, який при отримані виставляє його своєму банку для кредитування свого рахунка. Таким чином, за допомогою чеку на Грошові розрахунки в господарському обороті України - реферат пред'явника чекодержатель здійснює розрахунок прямо своєму партнеру, в цілому це виявляється швидше, ніж розрахунок шляхом банківського переказу.

Згідно Женевський конвенції чек, виставлений без зазначення отримувача, розглядається як чек на пред'явника. Крім того чеки розділяються на фірмові та банківськи.

Банковський чек – це чек, який виписан банком на Грошові розрахунки в господарському обороті України - реферат свій банк-кореспондент. У тексті таких чеків немає найменування фірми-чекодавця, а чекодавцем виступає банк боржника. Оплата по таким чекам здійснюється за рахунок коштів банка чекодавця на його рахунках в банку-кореспонденті за кордоном.

Фірмовий чек – це чек, виписаний фірмой на отримувача. В більшості випадків такі документи виписуються на Грошові розрахунки в господарському обороті України - реферат прд'явника в національній або іноземній валюті на пред'явника і виставляються фірмой на свій банк. Оплата по ним провадиться за рахунок коштів чекодавця.

У випадках, если при видачі чеку не мається на увазі отримання готівки, застосовуються кросовані та розрахункові чеки. Ознака, яка відрізняє кросований чек – дві Грошові розрахунки в господарському обороті України - реферат паралельні лінії, які наненсені по діагоналі на ліцевій стороні чеку. Це робиться для того, щоб усунути зловживання чеком. Його держатель не може отримати визначену суму готівкою. Ця сума зараховується на рахунок чекодержателя в банку, який виступає платником по чеку, або в іншому будь-якому банку. Такий чек можна оплатити тільки Грошові розрахунки в господарському обороті України - реферат банку або іншій кредитній установі. При цьому, якщо між паралельними діагоналями вписується найменування банку, то чек може бути сплачен лише цьому банку. Таким чином, кросовані чеки застосовуються для переведення тієї чи іншої суми з 1-го рахунка на інший. Видача розрахункового чеку теж передбачає перевод грошей з 1-го рахунка Грошові розрахунки в господарському обороті України - реферат на інший. Але в цьому випадку банк-платник кредитує на суму чеку рахунок чекодержателя.

VI.I Розрахунки чеками

Чеки з чекової книги виписуються в момент здійснення платежу і видаються чекодавцем за отримані ним товари та надані послуги. Виписуючи чек, чекодавець переносить залишок ліміту з корінця попереднього чека на корінець Грошові розрахунки в господарському обороті України - реферат виписаного чека і виводить новий залишок ліміту.

Приймаючи чек в оплату за товари (виконані роботи, надані послуги), чекодержатель перевіряє:

- відповідність чека встановленому зразку;

- правильність заповнення чека;

- відсутність виправлень;

- відповідність суми корінця чека сумі, вказаній на самому чеку;

- строк дії чека;

- наявність на ньому чіткого відбитка штампа або печатки банку та Грошові розрахунки в господарському обороті України - реферат назви чекодавця.

Після цього чекодержатель переконується в особі пред'явника чека за паспортом або документом, що його замінює.

У разі пред'явлення до установи банку дефектного чека, який не був прийнятий до оплати підприємством торгівлі або послуг, установа банку робить запит по каналах зв'язку установі банку, яка Грошові розрахунки в господарському обороті України - реферат виписала чек. Дефектний чек до отримання підтвердження залишається на руках у власника чека. Отримавши відповідь, працівник установи банку може дооформити чек (поставити печатку, підписи тощо) або виписати новий.

Чекодержатель здає в банк чеки разом з трьома примірниками реєстрів - якщо рахунки чекодавця і чекодержателя ведуться в одній установі банку, і в чотирьох Грошові розрахунки в господарському обороті України - реферат примірниках - на кожну установу банку окремо - якщо рахунки чекодавця і чекодержателя ведуться в різних установах банків.

Реєстр вміщує таку інформацію про чек:

а) номер рахунку чекодавця, його ідентифікаційний код за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України;

б) назву банку-емітента та його номер МФО;

в) назву чекодержателя, номер Грошові розрахунки в господарському обороті України - реферат його рахунку та ідентифікаційний код за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України;

г) назву банку чекодержателя та його номер МФО;

д) суму чека;

є) номер чека;

ж) загальну суму реєстру.

Перший примірник реєстру чеків має завірятися підписами та відбитком печатки чекодержателя згідно з карткою зразків підписів Грошові розрахунки в господарському обороті України - реферат.

Якщо чекодавець і чекодержатель обслуговуються в одній установі банку, після перевірки правильності складання реквізитів чека і реєстру, кошти списуються з відповідного рахунку чекодавця та зараховуються на рахунок чекодержателю на підставі першого примірника реєстру.

Для здійснення розрахунків чеками між клієнтами різних банків банк чекодержателя зобов'язаний прийняти чек з реєстром та разом Грошові розрахунки в господарському обороті України - реферат з другим та третім примірниками реєстру інкасувати чек спецзв'язком до банку-емітента.

Останній примірник реєстру повертається чекодержателю з відміткою про оплату – якщо клієнти обслуговуються в одній установі банку, або з відміткою про інкасування - якщо клієнти обслуговуються в різних банках.

Після отримання чека разом з двома примірниками реєстру банк Грошові розрахунки в господарському обороті України - реферат-емітент перевіряє:

- відношення даного чека до цього банку;

- відповідність номера рахунку чекодавця, який проставлений в чеку, зазначеному в картці;

- відповідність підписів та відбитка печатки чекодавця з карткою зразків підписів або наявність напису: "За дорученням від ______________ 199_ р.";

- чи не перевищує сума чека граничної суми ліміту чекової книги;

- належність номера чека Грошові розрахунки в господарському обороті України - реферат до виданої книги та дотримання строків дії книги;

- правильність оформлення чека.

Після цього банк-емітент перераховує кошти на рахунок чекодержателя. Оплачений чек разом з примірником реєстру залишається у банку-емітенті.

Если гроші не надійшли в банк чекодержателя після закінчення 10 календарних днів від дати інкасування чека, бінк здійснює запит Грошові розрахунки в господарському обороті України - реферат електронною поштою до банку-емітента щодо обстоятельств несплати чека. Банк-емітент, отримавши запит, не пізніше наступного робочого денька має дати відповідь банку чекодержателя, який повідомляє про це чекодержателя.

Невикористані чеки після закінчення строчку дії чекової книги або вичерпання ліміту підлягають поверненню до банку-емітента, де вони мають бути погашені банком Грошові розрахунки в господарському обороті України - реферат. За бажанням клієнта банк може продовжити строк дії чекової книги або клієнт може поповнити її ліміт у разі його вичерпання. Если клієнт вирішить припинити розрахунки чековою книжкою до закінчення строчку її дії чекодавець подає її в банк разом з дорученням для зарахування невикористаного залишку ліміту на той рахунок, з Грошові розрахунки в господарському обороті України - реферат якого депонувалися кошти. Якщо при повному використанні чеків ліміт чекової книги буде невичерпаним, чекодавцю може бути надана нова розрахункова чекова книга на суму невикористаного ліміту. Для цього чекодавець має подати в банк книгу з корінцями використаних чеків разом із заявою на отримання нової чекової книги.

Строк дії Грошові розрахунки в господарському обороті України - реферат нової чекової книги вираховується з денька її видачі.

Банк-емітент може відмовитись від оплати чека у випадках, якщо:

- чек заповнений з порушенням або має виправлення і підчистки, факсиміле замість підпису;

- реєстр чеків заповнений з порушенням або має виправлення і підчистки, факсиміле замість підпису;

- чек виписаний чекодавцем на суму більшу, ніж Грошові розрахунки в господарському обороті України - реферат задепонована на аналітичному рахунку “Розрахунки чеками”.

Розрахунок по чеку може бути забеспечений повністю або частково шляхом. аваля . Це забеспечення дається третьою особою, за винятком платника, або навіть однією з осіб, яка підписала чек. Аваль робиться на чеку або на додатковому папері. Для аваля досить навіть 1-го підпису, поставленой Грошові розрахунки в господарському обороті України - реферат авалістом на лицевій стороні чеку, якщо тільки підпис не поставлен чекодавцем. Аваль повинен вказати, за чий рахунок він видан. При відсутності такої вказівки він вважається виданим на чекодавця.

VII РОЗРАХУНКИ АКРЕДИТИВАМИ

Аккредитив, який використовується при розрахунках, незалежно від того, як він назван або позначений, являє собою одностороннє, умовне грошове Грошові розрахунки в господарському обороті України - реферат забов'язання банка, яке видається їм за дорученням клієнта-наказодателя аккредитива на користь його контрагента по договору – бенефіціара, по якому банк, відкривший аккредитив, повинен здійснити сплату бенефіціару або акцептувати тратти бенефіціара і сплатити по ним у строк, або уповноважує інший банк здійснити такі розрахунки, при разумові надання бенефіціаром документів Грошові розрахунки в господарському обороті України - реферат, які передбачені в аккредитиві, та при виконанні інших мозгов аккредитива.

Акредитив - це форма розрахунків, при якій банк-емітент за дорученням свого клієнта (заявника акредитива) зобов'язаний:

- виконати платіж третій особі (бенефіціару) за поставлені товари, виконані роботи та надані послуги;

- надати повноваження іншому (виконуючому) банку здійснити цей платіж.

Заявник акредитива Грошові розрахунки в господарському обороті України - реферат - платник, який звернувся до банку, що його обслуговує, для відкриття акредитива.

Банк-емітент - банк платника, що відкриває акредитив своєму клієнту.

Бенефіціар - юридична особа, на користь якої виставлений акредитив (продавець, виконавець робіт або послуг тощо).

Виконуючий банк - банк бенефіціара або інший банк, що за дорученням банку-емітента виконує акредитив.

Залежно від Грошові розрахунки в господарському обороті України - реферат нраву акредитивної операції, що покладена банком-емітентом на виконуючий банк, він може виступати авізуючим або банком-платником.

Умови та порядок проведення акредитивної форми розрахунків передбачаються у контракті між бенефіціаром і заявником акредитива.

Банк-емітент може відкривати такі види акредитивів:

а) покритий - акредитив, для здійснення платежів при якому завчасно бронюються кошти Грошові розрахунки в господарському обороті України - реферат платника в повній сумі на окремому рахунку в банку-емітенті або виконуючому банку;

б) непокритий - акредитив, оплата за яким, у разі тимчасової відсутності коштів на рахунку платника, гарантується банком-емітентом за рахунок банківського кредиту.

Акредитиви бувають відзивні та безвідзивні. На кожному акредитиві має бути вказано, чи є він відзивним Грошові розрахунки в господарському обороті України - реферат або безвідзивним. У разі відсутності такої вказівки акредитив вважається безвідзивним.

Відзивний акредитив - акредитив, який може бути змінений або анульований банком-емітентом без попереднього погодження з бенефіціаром (наприклад, у разі недотримання разумов, передбачених контрактом, дострокової відмови банку-емітента від гарантування платежів за акредитивом).

Усі розпорядження про змінення мозгов відзивного акредитива Грошові розрахунки в господарському обороті України - реферат заявник може надати бенефіціару тільки через банк-емітент, який повідомляє виконуючий банк, а останній -бенефіціара.

Виконуючий банк не має права приймати розпорядження безпосередньо від заявника акредитива.

Виконуючий банк зобов'язаний оплатити документи, які відповідають умовам акредитива, виставлені бенефіціаром і прийняті виконуючим банком, до отримання останнім повідомлення про змінення або анулювання Грошові розрахунки в господарському обороті України - реферат акредитива.

Безвідзивний акредитив - акредитив, який може бути змінений або анульований тільки за згодою бенефіціара, на користь якого він був відкритий. Бенефіціар може достроково відмовитися від використання акредитива, якщо таке передбачено його умовами. Із своїми пропозиціями про змінення мозгов акредитива бенефіціар має звернутися до заявника акредитива, а заявник, у разі Грошові розрахунки в господарському обороті України - реферат згоди, заносить зміни до акредитива через банк-емітент, який надсилає потрібне повідомлення виконуючому банку.

Акредитиви в іншому (виконуючому) банку за дорученням банку-емітента можуть виконуватися:

а) депоновані - списанням коштів з аналітичного рахунку "Розрахунки акредитивами", відкритого у виконуючому банку;

б) гарантовані - наданням виконуючому банку права списувати кошти з кореспондентського рахунку Грошові розрахунки в господарському обороті України - реферат банку-емітента, відкритого при встановленні кореспондентських відносин між банками. Відносини між банком-емітентом і виконуючим банком регулюються кореспондентськими договорами, в яких передбачається розмір комісійних за авізування та інші витрати, пов'язані з відкриттям і виконанням акредитива, а також відповідальність сторін щодо оплати розрахункових документів згідно з умовами акредитива Грошові розрахунки в господарському обороті України - реферат.

Аккредитив за своєю природою являє собою угоду, яка відокремлена від договора куплі-продажу, і банки ні в якому разі не несуть відповідальності за невиконання мозгов договору будь-яким з контрагентів.

VII.I Відкриття та авізування акредитива

Кожний акредитив призначається для розрахунків тільки з одним бенефіціаром і не може бути переадресований Грошові розрахунки в господарському обороті України - реферат.

Для відкриття акредитива підприємство подає банку-емітенту заяву, де має вказати:

- назву заявника та бенефіціара та їх ідентифікаційні коди за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України;

- назву банку-емітента та банку, виконуючого акредитив;

- вид акредитива;

- строк дії акредитива (число і місяць закриття акредитива у виконуючому банку Грошові розрахунки в господарському обороті України - реферат);

- суму акредитива;

- дату і номер договору (угоди), яким передбачається відкриття акредитива;

- умови акредитива (види продуктів, які сплачуються, розрахункові документи, порядок оплати цих документів - з акцептом уповноваженого платника або без акцепту та інше).

Зазначені реквізити є обов'язковими і у разі відсутності 1-го з их акредитив не відкривається.

Умови акредитива мають бути Грошові розрахунки в господарському обороті України - реферат складені таким чином, щоб, з 1-го боку, вони давали змогу банкам без ускладнень їх проконтролювати, з другого - забезпечували б інтереси сторін, які використовують акредитивну форму розрахунків.Акредитив має вміщувати лише ті умови, які можуть бути перевірені банками документально.

Для відкриття акредитива, депонованого у виконуючому банку, платник подає Грошові розрахунки в господарському обороті України - реферат заяву у чотирьох примірниках. Перший примірник заяви виконує роль меморіального документа і підшивається в документи денька банку, другий – використовується як додаток до позабалансового рахунку N 9802, третій – видається заявнику як розписка банку про відкриття акредитива з необхідними відмітками банку, четвертий – може бути використаний для інформування виконуючого банку про умови акредитива і надсилається Грошові розрахунки в господарському обороті України - реферат йому спецзв'язком або у вигляді повідомлення іншими лініями зв'язку.

У разі відкриття акредитива, депонованого у банку-емітенті, заявник перераховує дорученням кошти зі свого рахунку на аналітичний рахунок "Розрахунки акредитивами" в банку-емітенті на підставі поданої заяви про відкриття акредитива. Заява про відкриття акредитива подається у трьох Грошові розрахунки в господарському обороті України - реферат примірниках. Перший примірник заяви разом з першим примірником платіжного доручення в банку-емітенті підшивається в документи денька, другий – видається заявнику як розписка банку про відкриття акредитива, третій – надсилається спецзв'зком до виконуючого банку для зарахування на позабалансовий рахунок N 9802.

У разі відкриття непокритого акредитива платником подається заява Грошові розрахунки в господарському обороті України - реферат у 3 примірниках. У заяві в рядку "вид акредитива" має бути додатковий запис "гарантований". Один з примірників заяви враховується банком-емітентом на позабалансовому рахунку N 9020 "Гарантії, що надані клієнтам".

Повідомлення банку-емітента про відкриття акредитива та зміни до нього можуть бути надіслані до виконуючого банку у вигляді телетрансмісійного повідомлення: електронною поштою, телексом, телетайпом Грошові розрахунки в господарському обороті України - реферат, телеграфом або іншими лініями зв'язку, які передбачені кореспондентськими договорами (угодами) між банками, а також у вигляді заяви про відкриття акредитива, надісланої спецзв'язком.

Після відвантаження продукції, виконання робіт або послуг бенефіціар подає необхідні документи, передбачені умовами акредитива, разом з реєстром документів виконуючому банку. Реєстр документів за акредитивом Грошові розрахунки в господарському обороті України - реферат подається в банк у кількості чотирьох примірників. Виконуючий банк перевіряє подані бенефіціаром документи на предмет дотримання всіх разумов акредитива і у разі порушення хоча б однієї з их виплати за акредитивом не проводить, про що інформує бенефіціара, і надсилає повідомлення банку-емітенту для отримання згоди на виконання Грошові розрахунки в господарському обороті України - реферат акредитива.

При використанні акредитива, депонованого у банку-емітенті, виконуючий банк за дорученням банку-емітента перевіряє виконання всіх разумов акредитива за представленим бенефіціаром у трьох примірниках реєстром документів за акредитивом та іншими передбаченими акредитивом документами.

Зарахування коштів бенефіціару за непокритим гарантованим акредитивом здійснюється виконуючим банком після перевірки отриманого реєстру документів за акредитивом та Грошові розрахунки в господарському обороті України - реферат інших документів, що передбачені умовами акредитива, списанням коштів з кореспондентського рахунку банку-емітента.

VII.II Закриття акредитива

Банки мають здійснювати контроль за строком дії акредитивів. Усі претензії до бенефіціарів, крім тих, що виникли з вини банку, розглядаються сторонами без участі банку. Строк дії акредитива в банку-емітенті встановлюється покупцем Грошові розрахунки в господарському обороті України - реферат у межах 15 днів з денька відкриття, не враховуючи нормативний термін проходження документів спецзв'язком між банками. Керівник установи банку-емітента має право за поданням заявника акредитива у разі необхідності продовжувати строк дії акредитива на 10 днів, якщо це викликано зміною разумов поставки та відвантаження продукції. Банк-емітент Грошові розрахунки в господарському обороті України - реферат в свою чергу повідомляє про це виконуючий банк, а останній - бенефіціара. Дата, зазначена в акредитиві, є останнім деньком для оплати виконуючим банком документів за акредитивом.

Про закриття непокритого акредитива у зв'язку із закінченням строчку його дії виконуючий банк надсилає повідомлення банку-емітенту електронною поштою або іншими лініями зв'язку та Грошові розрахунки в господарському обороті України - реферат списує суму акредитива з позабалансового рахунку N 9802.

Акредитив, депонований у банку-емітенті, закривається банком-емітентом після закінчення строчку, вказаного в акредитиві, з додаванням нормативного терміну проходження документів спецзв'язком від виконуючого банку до банку-емітента, з отриманням підтвердження від виконуючого банку про невиконання акредитива.

В кінці операційного Грошові розрахунки в господарському обороті України - реферат денька банк-емітент перераховує кошти з аналітичного рахунку "Розрахунки акредитивами" на рахунок заявника акредитива і надсилає повідомлення виконуючому банку для списання з позабалансового рахунку N 9802.

Акредитив може закриватися за ініціативою заявника або банку-емітента при відзивному акредитиві чи в зв'язку з розірванням договору між заявником акредитива і бенефіціаром Грошові розрахунки в господарському обороті України - реферат. У цьому разі акредитив, депонований у банку бенефіціара, і непокритий акредитив закриваються у банку бенефіціара на підставі повідомлення, отриманого від банку-емітента на загальних підставах.

VIII ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ РОЗРАХУНКІВ ВЕКСЕЛЯМИ

Вексель як визначена форма грошового забов'язання обширно застосовується в господарському обороті України. Його застосування в якості засобу обігу і розрахунку у Грошові розрахунки в господарському обороті України - реферат цій сфері пов'язане з тим, що частина обігу здійснюється за рахунок кредиту.

У багатьох країнах світу обіг векселя регламентується єдиним законом, який був прийнятий Женевською вексельною конвенцією у 1930 році. Через сім років і в колишньому Радянськлму Альянсі було впорядковано вексельне законодавство.

Векселем визначається цінний папір Грошові розрахунки в господарському обороті України - реферат, який засвідчує нічим не обумовлене зобов'язання векселедавця (простий вексель) або іншого вказаного у векселі платника (переказний вексель) виплатити з настанням зазначеного у векселі строчку відповідну суму володарю векселя (векселедержателю). Таким чином, вексель є безумовне, абстрактне, суворе формальне зобов'язання або наказ сплатити відповідну суму грошей. Основні учасники вексельних правовідносин – векселедавець, векселедержатель Грошові розрахунки в господарському обороті України - реферат та платник. У залежності від того, хто є платником за векселем – сам векселедержатель чи третя особа – розпізнають два види векселів: простий і переказний. Переказний вексель інакше називається “растрата”. Вексельне забов'язання утворюється одностороннім волевиявленням з боку векселедавця. Особливість векселя як цінного папера полягає в тому, що він є Грошові розрахунки в господарському обороті України - реферат суворо формальним документом. З 1-го боку, щодо нього діє правило: чого немає у векселі, того не існує, з іншого – недостаток форми векселя спричиняє його недійсність без попереднього визнання данного фокту з боку суду. Ця особливість одержала також назву вексельної суворості. Та недійсність векселя є відносною: недоліки форми векселя забирають від Грошові розрахунки в господарському обороті України - реферат нього тільки “вексельну силу”, але не можуть перешкодити розгляду такового векселя як ділового документа іншої ділової природи (наприклад, боргової записки).

Векселі, як і чеки, - невідємні елементи грошового обігу. Без их не можливо ефективно здійснювати міжгосподарськи розрахунки і вийти з платіжної кризи. Однак функціонування вексельного обігу в Україні пов Грошові розрахунки в господарському обороті України - реферат'язане з певними труднощами. Причини здесь різні: брак традиційних навичок у здійснені розхрахунків векселями; ненасиченість ринку відповідною товарною масою; неплатоспроможність та недисциплінованість багатьох господарських організацій.

Звичайно, поки комерційні банки интенсивно не працюють із векселями, адаптувати вексель до разумов чинної системи розрахунків буде важко. Нині операції з векселями поетапно Грошові розрахунки в господарському обороті України - реферат впроваджуються у практику діяльності комерційних банків. Діяльність банку здійснюється за двома основним напрямками:

- проведення класичних банківських операцій з векселями, тобто облік, інкасування, надання авалю, надання кредитів під заставу векселів, продаж векселів, що належать банку;

- оформлення векселями взаємозаборгованості суб'єктів підприємницької діяльності.

VIII.I Основні свойства векселів.

Вексель - цінний папір, який Грошові розрахунки в господарському обороті України - реферат засвідчує безумовне грошове зобов'язання векселедавця сплатити після настання строчку визначену суму грошей власнику векселя (векселедержателю).

Випускаються такі види векселів: простий, переказний.

Простий вексель містить такі реквізити:

а) найменування – “вексель”;

б) просту і нічим не обумовлену обіцянку сплатити визначену суму;

в) зазначення строчку платежу;

г) зазначення місця, в Грошові розрахунки в господарському обороті України - реферат якому повинен здійснюватись платіж;

д) найменування того, кому або за наказом кого платіж повинен бути здійснений;

е) дату і місце складання векселя;

є) підпис того, хто видає документ (векселедавця).

Переказний вексель повинен містити крім реквізитів, передбачених у підпунктах “а”, “в – є”, також:

- просту і нічим не обумовлену пропозицію сплатити певну Грошові розрахунки в господарському обороті України - реферат суму;

- найменування того, хто повинен платити (платника).

Документ, у якому відсутній будь-який з реквізитів, відповідно для обычного і переказного векселів, не має сили обычного або переказного векселя, за винятком таких випадків:

а) вексель, строк платежу по якому не вказано, розглядається як такий, що підлягає оплаті по пред'явленні Грошові розрахунки в господарському обороті України - реферат;

б) при відсутності особливого зазначення місце, позначене поруч з найменуванням платника (місце складання документа – для обычного векселя), вважається місцем платежу і одночасно місцем проживання платника (векселедавця – для обычного векселя);

в) вексель, в якому не вказано місце його складання, визнається підписаним у місці, позначеному поруч з найменуванням векселедавця.

З урахуванням Грошові розрахунки в господарському обороті України - реферат тих функцій, які виконує учасник вексельного обігу, він може виконувати різні написи, які встановлюють його правову відповідальність, а також предмет, зміст та розмір цієї відповідальності.

Написи повинні мати наступні властивості:

1. визначеність напису, яка дозволяє точно встановити волю і наміри надписувача;

2. відсутність причинно-наслідкових зв'язків в напису на підставі Грошові розрахунки в господарському обороті України - реферат видачі або передачі векселя, іншими словами, напис і відповідальність повинні бути односторонніми;

3. безумовність напису;

4. письмова форма на самому векселі.

VIII.II Правила передачі векселя іншій особі. Види індосаменту.

В платіжному обігу вексель виступає в якості обігового фінансового документу та ордерного цінного паперу.Це значить, що передача векселя іншій особі Грошові розрахунки в господарському обороті України - реферат здійснюється шляхом простої передачі або за допомогою передаточного напису (індосаменту). Такий напис робиться на зворотній стороні векселя і підписується індоссантом, тобто особою зробившою передаточний напис. Індосамент повинен бути безумовним, тому що всі обмежувальні умови, занесені до нього, вважаються не дійсними.

Шляхом передаточного напису індосант передає іншій особі Грошові розрахунки в господарському обороті України - реферат, користь якої зроблено напис, всі права, вимоги та ризики по векселю.

При складанні векселя перший покупець і векселедержатель повинні визначити форму цього документа, тобто вирішити, буде вексель обіговим чи ні. Якщо вексель виданий як обіговий, він залишається таким протягом всього строчку його дії, і жодна з сторін по векселю не має права Грошові розрахунки в господарському обороті України - реферат змінити його форму. Для того щоб зробити вексель необіговим, робиться вказівка “…платити тільки (назва ремітенту)” , і тоді вексель може бути переданий тільки за умови звичайної цессії. Наслідки такої передачі складаються з того, що індосанти не несуть відповідальності за платіж та акцепт по векселю.

При складанні індосаменту особа, що Грошові розрахунки в господарському обороті України - реферат робить надпис, теж може визначити форму цього надпису.Якщо вексель передан індосантом з таким надписом, то він залишається ордерним цінним папером, тобто може бути в майбутньому передан, так якщо б цієї вказівки не було. Наслідки такої подальшої передачі заключаються в тому, що індосант, зробивший таку вказівку, не несе Грошові розрахунки в господарському обороті України - реферат в подальшому відповідальності перед наступними індосантами, за винятком особи, якій він передав вексель.

Дозволяється робити індосаменти наступних видів:

1. Бланковий індосамент – передаточний напис (виконується тільки на зворотній стороні векселя), в якому не вказано, наказу якої особи необхідно зробити платіж. Вона підписується індосантом. Такий вексель прийнято рахувати виставленим на пред'явника, і Грошові розрахунки в господарському обороті України - реферат його можна передавати шляхом обычного вручення або шляхом передаточного надпису. Однак если за бланковим індосаментом слідує інший індосамент, особа, яка підписала останньою, вважається тією, що придбала вексель, за бланковим індосаментом.

2. Повний індосамент – за допомогою повного індосаменту індосант передає всі права і вимоги по векселю іншій особі, найменування Грошові розрахунки в господарському обороті України - реферат якої, вказує в передаточному напису. Повний індосамент підписується особою, яка передає вексель іншій особі, але з дотриманням безперервності передаточних надписів. Якщо на звороті не вистачає місця для наступних надписів, тоді до векселя робиться додаток (алонж), яке оформлюється у відповідності до вексельного законодавства.

3. Препоручительський індосамент – передаточний напис, який робиться власником Грошові розрахунки в господарському обороті України - реферат векселя при передачі цього документа іншій особі для виконання різних доручень, наприклад: отримати платіж, акцепт або забеспечити виконання особою, яка винна за векселем, всіх або тільки визначених вимог по векселю. Препоручительський індосамент може бути тільки іменним. Він означає просте доручення, на основі якого векселедержатель може реалізувати всі права, які витікають Грошові розрахунки в господарському обороті України - реферат із векселя, окрім особенного порядку здійснення самого індосаменту.

4. Заставний індосамент – передаточний напис робиться власником векселя при передачи цього документа під заставу. Заставний індосамент може бути тільки іменним.

VIII.III Вексельні операції та їх харатеристика.

Всі операції з векселями можна поділити на дві групи:

1. операції, пов'язані з видачею Грошові розрахунки в господарському обороті України - реферат та погашенням векселей, тобто операції з власними векселями, точніши з векселями, по яким підприємство виступає або платником (векселедателем в простих та та трассатом-акцептантом в переказних векселях), або векселедателем-трассантом (в переказних векселях);

2. опреації, пов'язані з обігом векселей, тобто операції з чужими векселями, а точніши з векселями, в яких Грошові розрахунки в господарському обороті України - реферат підприємство виступало надписником, яке не приймало участі в складанні векселя.

До першої групи операцій відносяться:

- видача обычного векселя;

- трассування:

на іншого платника наказу третій особі;

на іншого платника власному наказу;

на самого для себя;

- доміціляція векселя;

- оплата векселя.

До другої групи операцій відносяться:

- облікова операція (індосування);

- ломбардна операція (кредит Грошові розрахунки в господарському обороті України - реферат під заставу векселя);

- комісіонна операція (інкасування векселів і супроводжуючих їх товарних документів);

- депозитна операція (зберігання та керування векселями);

- акцептна операція (акцептний кредит);

- гарантійна операція (поручительство по векселям).

Доміціляція векселів.

Якщо платнику представляється зручним, щоб вексель при настанні строчку платежу був оплачений не їм самим, а третьою особою, тоді складається Грошові розрахунки в господарському обороті України - реферат доміцільований вексель. Місце платежу по ньому відрізняється від місця проживання платника – векселедателя в простих та акцептанта в переказних векселях. Особа, яка буде платити по векселю і замінює акцептанта або векселедержателя, називається доміціліатом, а особа, яка уповноважує доміціліата зробити платіж, – доміціліантом.

Для трассата доміціліювання має ту перевагу, що звільнює його від Грошові розрахунки в господарському обороті України - реферат турбот, які пов'язані з оплатою векселя. Для векселедателя доміціліювання корисно в тих випадках, если він проживає в будь-якому населенному пункті, де немає установи банків. Шляхом доміціліювання векселя в одному з банківських пунктів вексель 100є «прийнятним» як для банків, так і для інших осіб, які бажають його приобрести; він Грошові розрахунки в господарському обороті України - реферат легше може бути облікован, а при інкасуванні по такому векселю не потрібно нести накладних витрат (дамно, порто та інш.)

По звичаям, що склалися, для доміціліювання векселя трассант у переказних і першепридбавач в простих векселях доручають доміціліювати вексель: перший – трассату, а другий – векселедателю. Потім трассат (векселедатель) звертається Грошові розрахунки в господарському обороті України - реферат до особи, яка мешкає по місцю передбачуваній або бажаємої доміціляції, з проханням про дозвіл доміціліювати вексель, сповістити умови покриття і додаткові умови відносно самої операції: розміру комісіонної винагороди, відсотків по рахунку на залишкм сум та інше. Комісіонер дозволяє призначити для себя доміціліатом, як правило, на мозгові попереднього покриття (при наявності кредиту Грошові розрахунки в господарському обороті України - реферат з боку доміціліата по відношенню до доміціліанта питання про покриття не виникає, сторонами нормуються лише умови доміціляції). Трассат в переказному та векселедатель в обычному векселях доміцілюють потім вексель у доміціліата та письмову повідомляють їх про це, а також трассанта в переказному та першепридбавача в обычному векселі, надсилая тому або Грошові розрахунки в господарському обороті України - реферат іншому сам доміцілійований вексель (прийнято, що доміцілійований вексель по-перше акцептується трассатом, щоб не визивати підозри у першепридбавача щодо платежа).

Доміціліант надсилає свому доміціліату відповіденьке покриття, а тот потім оплачує у строк доміцілійований у нього вексель; він же перекреслює підпис особи, яка забов'язана платежом по векселю – акцептанта Грошові розрахунки в господарському обороті України - реферат в перказному та векселедателя в обычному векселях, - і повертає йому або іншому сплачений та касирований (знищений) таким чином доміцілійований вексель.

Право доміціліювати весель належить виключно векселедателю (трассанту), так як тільки він має право обумовлювати вексель в його істотних частинах, до яких належить місце платежу. Після того, як векселедатель вказав місце платежу Грошові розрахунки в господарському обороті України - реферат, ні одна особа, навіть він сам, не можуть змінити його.

У випадку відмови доміціліата оплатити доміцілійований у нього вексель повинен бути зроблено протест з позначенням причини відмови від платежу. Отже, доміціліат не забов'язан нічим, навіть в тому випадку, если він пообіцяв трассату оплату векселя.

Облікова операція.

Облікова Грошові розрахунки в господарському обороті України - реферат (дисконтна) операція, яка здійснюється з векселями, складається з того, що підприємство або фінансова установа – банк, предоставляє векселедержателю кредит, если придбає у нього вексель в оплату продуктів, робіт, послуг (або просто як фінансовий документ, цінний папір) до настання строчку платежа за ціною, котра менше, вказаної на векселі, на величину Грошові розрахунки в господарському обороті України - реферат обліку (дисконта).

Облік векселів полягає у передачі їх векселедержателем – дисконтантом у повну власність векселепридбавачу – дисконтера по передаточним на його ім'я надписам (шляхом індосування) в обмін видачі коштів або заліку їх по розрахункам у розмірі валюти векселя з утриманням на користь дисконтера відсотків, так званого дисконта. По векселям з іншого мі Грошові розрахунки в господарському обороті України - реферат100 може утримуватися особливий вид комісії дамно, і поштово-телеграфні витрати або порто. Операція обліку по відношенню як до дисконтанту, так і до дисконтера зветься обліковой, бо і дисконтант і дисконтер обліковують, а у випадку іноземного векселя – негоціюють, тобто продають і покупають вексель.

Рекомендується приймати до обліку тільки Грошові розрахунки в господарському обороті України - реферат ьакі векселя, які мають не менше двох підписей, а саме:

1. прості векселя – з підписом векселедателя і бланком векселедержателя;

2. переказні векселя на іншого платника наказу третій особі – з підписом трассанта, трассата і бланком ремітенту;

3. переказні векселя на іншого платника власному наказу – з підписом трассанта, трассата і бланком трассанта;

4. переказні Грошові розрахунки в господарському обороті України - реферат векселя, трассовані на векселедателя (трассантом на сомого для себя) – з підписом трассанта і бланком ремітенту;

5. секунда, якщо прима призначена тільки для акцепта, - з підписом трассанта і бланком ремітенту;

Також слід стежити за тим, щоб – як правило – купувати:

- векселя, які виникли на грунті реальних торгових угод;

- векселя, які видані на солідні промислові, торгові Грошові розрахунки в господарському обороті України - реферат та банківські фірми. Сюди перш за все відносяться акцепти першокласних банків.

- векселя з платежом у банківському пункті;

Але крім першокласних векселів на грошовому ринку обертаються і векселя меншого гатунку, хоча вони і не зустрічають величавого попиту. До таких векселів відносяться:

- векселя з безоборотними надписами;

- внутрішні векселя, які підлягають Грошові розрахунки в господарському обороті України - реферат оплаті в іностранній валюті;

- векселя, які підлягають оплаті в пункті, де немає установи банку;

- переказні векселя, які не підлягають акцепту, - мандати.

Передача векселей в уплату боргу.

Однорідною з обліковою операцією є операція по передачі векселів в уплату боргу: розрахунок робиться на тих самих підставах, а різниця складається в Грошові розрахунки в господарському обороті України - реферат тому, що належна з дисконтера сума не може бути отримана грошима, а зараховується в уплату боргу за його особистоим рахунком.

Ломбардна операція.

Ломбардна операція, яка здійснюється з векселями, складається з передачі векселів до банку для забеспечення отриманих кредитів, а саме:

- за позиками строковими за позичковими рахунками;

- за позиками до запитання Грошові розрахунки в господарському обороті України - реферат за спеціальним позичковим рахунком.

Всі ці векселя забеспечуються індосаментом (бланковим, рідше іменним).

По лобардним векселям комісію, дамно, порто і витрати по проесту банки у відповідних випадках нараховують на свою користь, з відношенням їх на дебет рахунку боржника, тільки тоді, если ці векселя ними інкасовані або опротестовані.

КОМІСІЙНА ОПЕРАЦІЯ.

Комісійні Грошові розрахунки в господарському обороті України - реферат операції, які здійснюються з векселями за участю банків, які забеспечують їх проведення. Банки приймають:

- прості і переказні векселя і супроводжуючи їх документи для інкасо до настання по ним строчку платежу, а у випадку неплатежу – в їх протесту;

- переказні і прості візо-векселя для пред'явлення до акцепту, а у випадку Грошові розрахунки в господарському обороті України - реферат неакцепту – в їх протесті;

- протестовані векселя для інкасо, але не судовим порядком, а шляхом пред'влення їх до платежу тим особам, які вказані довірителем.

За здійснення всіх цих операцій банки утримують на свою користь комісію, а по векселям з іншого мі100, крім того, дамно і порто.

Без Грошові розрахунки в господарському обороті України - реферат комісії банки виконують доручення постійних клієнтів по розрахунковим і кореспонденським рахункам як на інкасо, так і на пред'явлення до акцепту місцевих векселів.

Депозитна операція.

Депозитні операції або операції депо, які здійснюються з векселями, виконуюються за участю банків, які забеспечують їх проведення. Банки приймають векселя:

- на збереження (чисте депо);

- на Грошові розрахунки в господарському обороті України - реферат збереження і керування (кваліфіковане депо);

- на збереження, в керування і розпорядження (забеспечуюче депо).

При чистому депо банк приймає на для себя забов'язання зберігати векселя, відповідати за всі наслідки їх загибелі або порчи і повертати їх за першою вимогою клієнта; при кваліфікованому депо банк, крім того слідкує за Грошові розрахунки в господарському обороті України - реферат строчками векселей, інкасує строкові векселя і в певних випадках протестує їх, а також здійснює всі інші дії, необхідні для охорони прав доверителя. Витрати банка по інкасуванню і опротестуванню погашаються за рахунок сум, які поступають в оплату векселів.

Забеспечуюче депо на умовах застави служить для цілей забеспечення видаваємих клієнту позик і складає Грошові розрахунки в господарському обороті України - реферат базу ломбардних операцій.

АКЦЕПТНА операція.

Акцептна операція, яка здійснюється з векселями, виконується за участю банків, які забеспечують їх проведення. Вона полягає в тому, що банк акцептує виставлений на нього переказний вексель за умовою, що клієнт предоставить банку покриття до настання строчку платежу по векселю. В цій операції, на відміну Грошові розрахунки в господарському обороті України - реферат від облікової, банк сам виступає платником. Сума для оплати векселя банком предоставляється клієнтом не пізніше, чим за денек до настання строчку. Тому банки предоставляють акцептний кредит тільки першокласним позичальникам при безумовній впевненості в їх кредитоспроможності, а в якості забеспечення утримують у для себя соло-векселя позичальника; від менш Грошові розрахунки в господарському обороті України - реферат надійних позичальників банки потребують також надання гарантії та додаткового високоліквідного забеспечення.

Ремітент може використати акцепт в різних целях: передати в уплату боргу своєму кредитору або облікувати в банку для миттєвого отримання коштів. В останньому випадку дисконтером може виступати сам банк-акцептант, який не бажає пускати свій акцепт в Грошові розрахунки в господарському обороті України - реферат обіг, – тим самим він переводить акцептний кредит в облікову позику, але він може і не обліковувати власний акцепт, а за згодую з ремітентом депонувати його у для себя до настання строчку платежу.

У зовнішньоторгових операціях акцептний кредит нередко приймає форму акцептно-рамбурсного кредиту, при якому експортер (або його комісіонер) виставляє Грошові розрахунки в господарському обороті України - реферат тратти на будь-який іноземний банк, а покриття по кредиту предоставляє банк імпортера, або інший третій банк, але все це – за дорученням та за рахунок імпортера. Ця форма кредиту використовується тоді, если валюта платежу по договору не є валютою країни ні експортера, ні імпортера.

Як акцептний, так і акцептно-рамбурсний Грошові розрахунки в господарському обороті України - реферат кредит відкривається по товарним угодам, і векселя акцептуються проти пред'явлення товарних документів і нередко супроводжуються акредитивами.

По акцептним кредитам банк утримує комісію в залежності від строчку і суми забов'язань і ризику непогашення кредиту, а по акцептно-рамбурсним кредитам банк, окрім комісії, утримує ще і Грошові розрахунки в господарському обороті України - реферат відсотки.

ГАРАНТІЙНА операція.

Гарантійна операція, яка здійснюється з векселями, полягає в тому, що третя особа – підприємство або банк приймає на для себя відповідальність по забов'язанням доверителя чи у формі письмової гарантії, чи у формі авалювання векселя і тим самим предоставляє авальний кредит. Якщо доверитель не зможе виконати свої забов'язання по Грошові розрахунки в господарському обороті України - реферат відношенню до свого контрагента, а саме – у строк погасити векселя, гарантор бере на для себя оплату даних забов'язань, тобто гарантор ужасує ризик непогашення кредиту у формі гарантії платежу, причому гарантія є безвідзивною і не залежить від виконання сторонами по угоді своїх забов'язань.

Гарантії, в забеспечення Грошові розрахунки в господарському обороті України - реферат оплати векселів, як правило, надаються банками, так як глазами ділового світу тільки вони можуть забеспечити солідність та добротність фірми.

Гарантійна операція вигідна банкам, тому що в момент видачі гарантії не виникає імобілізація грошових коштів; в той же час це одна з найбільш ризикоаваних операцій, бо не можливо наперед Грошові розрахунки в господарському обороті України - реферат (до моменту платежу по забов'язанням) передбачити, чи зможе доверитель погасити свої забов'язання. Винагорода банка виражається у вигляді комісії, яка виплачується доверителем до видачі гарантії; її розмір складає 1-8% в залежності від суми, строків забов'язань і ризику операції.

IX РОЗРАХУНКИ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ ЗАЛІКУ ВЗАЄМНОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ

До розрахунків, основаних на заліку взаємозаборгованості Грошові розрахунки в господарському обороті України - реферат платників, належать розрахунки, за якими взаємозобов'язання боржників і кредиторів один до 1-го погашаються в рівновеликих сумах і лише за різницею здійснюється платіж на загальних підставах.

Такі розрахунки можуть здійснюватись шляхом зарахування зобов'язань між двома платниками або групи платників усіх форм власності однієї та різних галузей господарства Грошові розрахунки в господарському обороті України - реферат.

Підприємства, що мають постійні господарські зв'язки за поставками продуктів (виконаними роботами, наданими послугами), можуть здійснювати розрахунки періодично за сальдо зустрічних вимог. В угодах сторонами передбачається періодичність звірення взаємної заборгованості із складанням відповідного акта, строчки та форма розрахунків.

Після складання акта звірення взаємної заборгованості сторона залежно від того Грошові розрахунки в господарському обороті України - реферат, на користь кого склалося кредитове сальдо взаємозобов'язань, виписує розрахунковий документ (платіжне доручення, платіжну вимогу-доручення) або оформляє вексель.


Перечень ВИКОРИСТАННОЇ ЛІТЕРАТУРИ.

1. И. С. Гринько «Внешнеторговые операции», Сумы, издательство «Орион».

2. Газета «Бизнес» №49, 7 грудня 1998 р. «Как верно пердать вексель другому лицу».

3. Фінансово-економічний журнальчик “Финансовая тема”, «Вексельные операции, их характеристка. Бухгалтерское Грошові розрахунки в господарському обороті України - реферат оформление операций с векселями», Ю. Мороз, АБ «Укргазбанк».

4. Газета «Бухгалтерия. Налоги. Бизнес» №36, 17 вересня 1998 р. «Операции с векселями – способности и проблемы».

5. Інструкція Національного банку «Про безготівкові розрахунки в господарському обороті України», від 19 свирепого 1998 року N 7.

6. Положення «Про переказний і простий вексель» (затверджене постановою ЦВК і РНК СРСР), від Грошові розрахунки в господарському обороті України - реферат 7 серпня 1937 р. N 104/1341

7. Уніфіковані правила та звичаї для документарних акредитивів (редакція 1993 р.), Міжнародна Торговельна Палата.


gruppirovanie-po-stolbcam.html
gruppirovka-elementov-menyu.html
gruppirovka-i-tipologizaciya.html